Gezinsbond Herk-de-Stad

Gezelschapsdienst voor ouderen
Doelstelling
Een gezelschapsdienst van de Bond is gericht naar en ter ondersteuning en ontlasting van gezinnen die de opvang en zorg van hulpbehoevende personen op zich hebben genomen.
Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen gezinnen die gezelschap wensen en zorgvuldig geselecteerde en zo goed mogelijk geschoolde vrijwilligers, die graag met ouderen en zieken omgaan en hierbij veel liefde en begrip tonen. De vrijwilligers zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin.
Voor een vlot verloop van de dienst is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinator en vrijwilligers noodzakelijk.
De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.
Wat kunt u verwachten?
De medewerkers houden toezicht en nemen een aantal kleine zorgtaken op zich die tijdens het gezelschap houden noodzakelijk zijn: in en uit bed helpen, hulp bij verplaatsing in huis, toezicht of hulp bij inname van medicatie, bij eten en drinken, begeleiding bij het wandelen en de ontspanning (voorlezen), enz… Het is een gezelschapsdienst, geen poets- of klusjesdienst, geen verpleegkundige verzorging.
Hoe aanvragen ?
Aanvragen dienen tijdig te gebeuren bij de coördinator.
Deze staat in voor de administratie en is de verbindingspersoon tussen het aanvragend gezin en de medewerkers.
De coördinator moet op de hoogte zijn van elke aanvraag en kijkt toe op de naleving van de voorschriften van de Bond.
Zo dient iedere prestatie te gebeuren met gebruik van het gezelschapsboekje. Telkens wordt een briefje zorgvuldig ingevuld.
Leden van de Bond betalen voor de verzekering en de administratiekosten €6 per boekje (€1,50 per prestatie)
Tarieven

Eén uur-tarief:  € 4,00/uur
Overnachting:  € 20,00 22 tot 8 uur + ontbijt
Minimumtarief:  € 8,00 minder dan 2 uren
Feestdagen:  dubbel tarief
 

Verzekering
De Gezinsbond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een vrijwilliger door zijn fout zou berokkenen,noch voor de schade die hem kan overkomen.
Dit belet niet dat, dankzij de prijs die u betaalt voor het gezelschapsboekje, een verzekering is afgesloten die, binnen de grenzen en modaliteiten van de polis, volgende risico's dekt:
    • Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de oudere;
    • Lichamelijke en materiële schade door de vrijwilliger,
     geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator!!!!
Praktische tips
 1. Zeg de medewerker waar de zekeringenkast is, hoe de verwarming werkt, enz…
 2. Maak een lijstje met o.a. het telefoonnummer van de huisarts, te nemen medicatie, enz…
 3. Maak ook duidelijke afspraken met de medewerker waar je te bereiken bent.
 4. Indien er medicatie moet gegeven worden, schrijf dan het voorschrift op.
 5. Spreek duidelijk het begin- en einduur van de prestatie af.
 6. Ingeval van overnachting van de medewerker, zorg voor behoorlijke slaapgelegenheid.
 7. Nieuwe afspraken voor de dienst worden met de coördinator gemaakt.
 8. Sluit grote huisdieren (honden) in een afzonderlijke ruimte op.

Meer info? Contacteer Diane Govaerts via tel.: 013/55.16.93